Skip links

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy kwestii związanych z korzystaniem ze strony oraz przetwarzaniem danych osobowych powierzonych za pośrednictwem formularza kontaktowego przez Kancelarię Radcy Prawnego LEX ANIMATA Aneta Pilawska 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2 NIP: 7542945864, REGON: 381280501.

1. Zasada ochrony prywatności

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług przez Kancelarię Radcy Prawnego LEX ANIMATA Aneta Pilawska 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2 NIP: 7542945864, REGON: 381280501.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące osób przekazujących swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz innych osób, których dane zgłosiła ta osoba, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
 3. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Kancelarii Radcy Prawnego LEX ANIMATA Aneta Pilawska, odpowiedzialne za obsługę prawną kancelarii, oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz kancelarii. Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych lub podanie nieprawdziwych danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowy kontakt.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zaakceptowania przez osobę przekazującą dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego niniejszej polityki prywatności, uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na obronie przed roszczeniami, dostarczeniu zakupu do osoby trzeciej (innej niż osoba przekazująca dane za pośrednictwem formularza kontaktowego).

3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością bądź działalnością Kancelarii Radcy Prawnego LEX ANIMATA Aneta Pilawska,  w tym w celu nawiązania kontaktu z osobą przekazującą dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz dalszego odpłatnego świadczenia usług na rzecz osób przekazujących dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Dane osobowe, które przetwarza administrator to między innymi: imię, nazwisko, numer telefonu oraz wszelkie inne dane osobowe powierzone przez formularz kontaktowy w polu “wiadomość”.
 3. Podczas korzystania przez osoby odwiedzające stronę w domenie www.lexanimata.pl,  zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies). 
 4. Celem cookies jest: dostosowanie zawartości strony internetowej www.lexanimata.pl do indywidualnych preferencji osób odwiedzających stronę, optymalizacja korzystania ze strony, tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony i jej struktury, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług, utrzymanie sesji użytkownika, ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach.
 5. Pliki cookies nie zawierają danych kontaktowych użytkownika serwisu www.lexanimata.pl.
 6. Osoba odwierdzająca stronę www.lexanimata.pl sama decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 7. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności dostępne w serwisie www.lexanimata.pl
 8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla nawiązania kontaktu oraz realizacji umów z podmiotami zainteresowanymi współpracą z kancelarią. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).

4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. 
 2. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych. 
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

 1. Dane Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania w imieniu kancelarii. Kancelaria w ramach strony www.lexanimata.pl korzysta wyłącznie z usługi Piksel Facebooka. Usługa ta umożliwia: Wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom, Zwiększenie sprzedaży, Pomiar wyników reklam. Osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego może zapoznać się z witryną Dostawcy Usługi Piksel Facebooka pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142
 3. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej).
Explore
Drag